Dansk Erhverv UDDANNELSE  nr. 2/2017 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr. 2 | juni 2017

Dansk Erhverv nyhedsbrevbullet

VEU-anbefalinger er en broget buket 

 

 

VEU-ekspertgruppen har netop præsenteret sine anbefalinger til fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Dansk Erhverv vurderer, at anbefalingerne er en broget buket med både roser og tidsler. 

  Dansk Erhverv tager blandet imod de anbefalinger, som regeringens VEU-ekspertgruppe netop er kommet med.

Der er flere spændende anbefalinger og ekspertgruppen fortjener især stor ros for at foreslå én indgang til efteruddannelse, enklere udbetaling af godtgørelse for virksomhederne, fokus på at flere får basale digitale kompetencer og på at fjerne barrierer for øget brug af e-learning.

Disse forslag overskygges dog af to meget store tidsler – forslagene om en reduktion af antallet af AMU-kurser til 800 og en uddannelseskonto, som betales af arbejdsmarkedets parter
,” siger Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv.VEU-ekspertgruppen  blev nedsat i forlængelse af trepartsaftalen fra august 2016. Dens anbefalinger skal gøre op med det nuværende voksen-, efter- og videre-uddannelsessystem og tilbyde et mere brugervenligt, overskueligt og sammenhængende system til gavn for både virksomheder og medarbejdere.

Dansk Erhverv støtter en række af anbefalingerne og skal her fremhæve følgende:

  •  Oprettelse af en national platform med én indgang til alle typer af voksen-, efter- og vide-reuddannelse.
  •  Øget brug af realkompetencevurderinger.
  •  Styrket mulighed for digital baseret undervisning uden fysisk tilstedeværelse.
  •  Løft af basale kompetencer i arbejdsstyrken – FVU udvides med engelsk og et nyt digitalt fag.
  •  Afprøvning og dokumentation af læringsudbyttet ved alle offentligt støttede kurser og ud-dannelser.
  •  Forenkling af udbetaling af godtgørelse ved deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse.

Dansk Erhverv advarer dog mod følgende tiltag:

  • Reduktion af antallet af AMU-kurser.
  •  Indførelse af personlig uddannelseskonto.


Neden for følger en kort gennemgang af de ovenfor anførte anbefalinger fra ekspertgruppen samt Dansk Erhvervs vurdering af disse.

Én national indgang til voksen-, efter- og videreuddannelse
Det anbefales, at der etableres en national platform som én indgang til alle typer af offentlig vok-sen-, efter- og videreuddannelse. Målet er at gøre bl.a. vejledning, søgning og tilmelding til fx AMU langt mere smidigt, end det er tilfældet i dag.


Øget brug af realkompetencevurderinger
Ekspertgruppen anbefaler, at der sker en øget brug af realkompetencevurderinger, så den enkelte får anerkendelse og merit for allerede erhvervede kompetencer.

Øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse
Det foreslås, at der igangsættes en national strategisk indsats for digitalisering af lærings-, afvik-lings- og prøveformer. Det er hensigten, at muligheden for digitalt baseret undervisning uden fy-sisk tilstedeværelse skal styrkes, samtidig med, at der gives mulighed for at få godtgørelse – også selvom efteruddannelsen afvikles 100 pct. digitalt uden fysisk tilstedeværelse.

Løft af basale kompetencer i arbejdsstyrken
Det indgår som et forslag fra ekspertgruppen, at der skal ske et løft af basale kompetencer i ar-bejdsstyrken. Dette skal bl.a. ske ved, at forberedende voksenundervisning (FVU) skal udvides til at omfatte engelsk samt et nyt digitalt fag, som har fokus på problemløsning med it frem for som i dag – et basalt it-kursus med fokus på it-værktøjer.

Afprøvning og dokumentation af læringsudbytte
Det anbefales, at der sker en afprøvning af læringsudbyttet ved alle offentligt støttede kursus- og uddannelsesaktiviteter. Forslaget indebærer, at der udvikles prøver, som er anerkendt på ar-bejdsmarkedet, og som skal give den enkelte mulighed for at dokumentere opnåede kompetencer og læringsudbyttet ved deltagelse i efteruddannelse.

Forenkling af udbetaling af godtgørelse
Ekspertgruppen anbefaler, at administrationen af godtgørelsessystemet inden for voksen-, efter- og videregående uddannelse forenkles med henblik på, at langt flere modtager den godtgørelse, de er berettiget til ved deltagelse i efteruddannelse.

Reduktion af antallet af AMU-kurser
Et af ekspertgruppens forslag går ud på at foretage en væsentlig reduktion i antallet af de nuvæ-rende cirka 3.200 AMU-kurser til 800 kurser. Forslaget begrundes med den faldende aktivitet på AMU-kurserne og et ønske om at afgrænse kurser, som udgør kernen i det offentlige udbud (Ker-nekurser) og kurser, der udbydes på markedsvilkår uden offentlig medfinansiering og VEU-godtgørelse (Markedskurser). Med forslaget åbnes også op for muligheden for at etablere fleks-kurser, der består af delelementer fra kernekurser og øvrige elementer tilpasset virksomhedens behov.

Dansk Erhverv støtter ikke et forslag om, at der skal ske en reduktion i antallet af AMU-kurser, idet en beskæring i det omfang vil efterlade store brancheområder på handels- og kontor-området uden det nødvendige udbud af AMU-kurser. Virksomhederne vil således være tvunget til at benytte dyrere, private kurser uden mulighed for VEU-godtgørelse. Det vil betyde et markant fald i efteruddannelsesaktiviteterne for ansatte inden for handel, butik og administration og være i direkte modstrid med intentionerne om øget efteruddannelse i netop disse brancher i lyset af ny teknologi og digitalisering.

Individuel uddannelseskonto
Det foreslås, at alle lønmodtagere får ret til en individuel uddannelseskonto, hvor den pågælden-de selv vælger uddannelsestilbuddet med det formål selv at kunne fremme sin fastholdelse og mo-bilitet på arbejdsmarkedet og øge sin produktivitet. Det indgår som et væsentligt element i forsla-get, at midlerne til en sådan uddannelseskonto finansieres af arbejdsmarkedets parter.

Dansk Erhverv ser med stor skepsis på forslaget om indførelse af en personlig uddannelses-konto, idet det vil give et skævvredet fokus på formel uddannelse i stedet for på kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Forslaget vil endvidere pålægge virksomhederne øgede omkostninger til efteruddannelse, som i forvejen er store, ligesom det vil underminere værdien af de ordninger om kompetenceudvikling, som er aftalt i overenskomsterne.

Læs hele rapporten med VEU-ekspertgruppens anbefalinger her:

Nye kompetencer hele livet - fremtidens  voksen-, efter- og videreuddannelse.