Økonomiske nøgletal april 2016 - Problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her

Dansk Erhverv nyhedsbrev

Nr.4, april 2016

Status på den økonomiske udvikling - april 2016

Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar, mens beskæftigelsen dog steg mindre end vi har set det seneste år. På trods af fremgangen på arbejdsmarkedet så vi igen i marts et lille fald i forbrugertilliden (som dog stadig er positiv), ligesom både dankort- og detailomsætningen faldt i hhv. marts og februar. Det ser således lidt dystert ud for privatforbruget.

Konjunkturindikatorer for tjenesteerhverv og industrien har bortset fra små hop på stedet ligget på stort set uændret niveau det seneste halve år, men konkurserne ser ud til at stige. Faldet i vareeksporten er fortsat med et fald på 1,6 pct. i februar. På den positive side er konjunkturindikatorerne fra EU og USA steget igen og peger på moderat vækst i de økonomier fremadrettet. De store udsving i aktiekurser og oliepriser synes at have aftaget, men aktiekurserne er faldet en smule den seneste måned. Renterne er fortsat ekstremt lave, og der er spæde forårstegn i udviklingen i kredit til virksomhederne.

Ledighed: Fortsat fremgang på arbejdsmarkedet
Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 1.700 personer fra januar til februar 2016. Fuldtidsledigheden er på 114.600 personer, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,7 pct. af arbejdsstyrken.

Beskæftigelse: Lidt mindre beskæftigelsesfremgang
Antallet af beskæftigede lønmodtagere steg med 1.500 personer fra januar til februar, når der korrigeres for normale sæsonudsving og omregnes til fuldtidsbeskæftigede. Det er den laveste månedlige fremgang i et år. Lønmodtagebeskæftigelsen er steget med 43.100 i løbet af 2015 og 2016.

Forbrugerforventninger: Forbrugertilliden faldt igen lidt i marts
Forbrugertilliden faldt til 3,6 i marts fra 4,0 i februar. Den faldende tendens i forbrugertilliden indikerer, at der ikke er grund til at forvente en forbrugsfest. Det er værd at bemærke, at forbrugerne nu for første gang siden begyndelsen af 2013 forventer stigende ledighed.

Dankortomsætning: Dankortomsætningen dykkede
Ligesom forbrugertilliden viser mere ”hårde” indikatorer også dårlige tegn for forbruget. Dankortomsætningen var 29,2 mia. kr. i marts, svarende til et fald på 0,6 pct. i forhold til februar, når der korrigeres for sæsonudsving, skuddag og Mobile Pay-overførsler.

Konjunkturindikatorer: Blandede bolcher og små hop på stedet
Mens konjunkturindikatorerne for serviceerhverv og detailhandel faldt fra februar til marts, steg den lidt i industrien. Service- og detailhandelsvirksomhederne ser stadig positivt på konjunkturerne mens industrivirksomhederne fortsat har et lidt negativt syn.

Konkurser: Flere konkurser på årsbasis end for et år siden
Set over de seneste 12 måneder er 4.909 virksomheder gået konkurs. Det er 778 (18,7 pct.) flere end i samme periode året før og lidt over perioden marts 2013 til februar 2014.

Udenrigshandel: Vareeksporten faldt i februar
Vareeksporten faldt med 1,6 pct. fra januar til februar efter sæsonkorrektion, drevet af et fald i eksporten til Tyskland. Set over de seneste tre måneder er vareeksporten dog steget med 1 pct.

Udenrigshandel: Tjenesteeksporten faldt i 4. kvartal
Tjenesteeksporten faldt 3 pct. fra 3. til 4. kvartal 2015. Eksporten rammes af en nedgang i væksten i den globale samhandel, og det har især påvirket søtransporten, der udgør 45 – 50 pct. af den samlede tjenesteeksport.

Internationale konjunkturindikatorer (PMI): Bedre konjunkturmålinger i EU og USA
For både EU og USA steg PMI-indikatoren (en konjunkturmåling) i marts, og er begge over 50, hvilket indikerer fremgang i økonomien. For USA er det den første stigning i fire måneder. Der er på flere punkter fremgang at spore i USA, herunder især et stærkt arbejdsmarked, hvilket er godt for dansk eksport.

Aktiekurser, C20 Cap: Aktierne har tage revanche
Der faldt ro over aktiemarkederne i marts og begyndelsen af april, og de danske aktier var i store træk uændrede gennem måneden – dog med et lille fald. 2016 har været præget af uro på markederne over hele verden, og det er således positivt med mere rolige tider, da finansiel uro kan smitte af på realøkonomien gennem generel usikkerhed om de økonomiske fremtidsudsigter.